28 januari 2013

Så Formas vår framtid


"Forskningsprojekt 2008-2014 - Formas forskning för giftfri miljö"

Ekotoxikologi
"Multivariat modellering av kontaminantdata från Östersjöns biota för att prediktera biomagnifikation av nya kemikalier" (Uppsala universitet)

"Mekanismer för utvecklingstoxitet hos AhR-agonister i fisk och grods - CYP1A, 1B, 1C och 1D enzymernas roller" (Uppsala universietet)

"Förekomst, spridning och kostnad för antibiotikaresistens hos marina sedimentbakterier" (Göteborgs universitet)

"Influensa A virusets ekologi och epizootologi i den vilda fågelreservoarer" (Uppsala universitet)

"Nervgiftet BMAA - bioackumulering i akvatiska ekosystem och exponeringsvägar för människan" (Stockholms universitet)

"Är tillverkade nanopartiklar toxiska i fisk?" (Göteborg Universitet)

"Miljögifters interaktion med anti-Müllerskt hormon - en orsak till honliga reproduktionsstörningar hos vilda djur och människa?" (Uppsala universitet)

"Förutsäga effekten av kemikalier i framtida sura hav" (Göteborgs universitet)

Toxikologi
"Analyser av struktur och epigenom för att makaniskt studera kopplingen mellan tidig neuroutvecklingsstörning med beteendeeffekter" (Uppsala univesitet)

"Naturliga icke-persistenta bioaktiva arylhydrocarbon receptorligander i människa" (Stockholms universitet)

"Hälsoeffekter av industriellt framställda nanopartiklar" (Totalförsvarets forskningsinstitut)

"Zebrafiskembryot som modell för att studera skadliga effekter av kemikalier och deras nedbrytningsprodukter på embryo- och fosterutvecklingen hos människa" (SLU)

"Pentosfosfatenzymer som potentiella måltavlor för nya läkemedel" (Uppsala universitet)

"Hur påverkar exceptionellt höga utsläpp av antibiotika utveckling och förutsättningar för spridning av antibiotikaresistens - utforskade studier med djupsekvensering av bakteriesamhällen" 
(Göteborgs universitet)

"Cyanobakterietoxin: Faror och risker för hjärnans utveckling och funktion hos däggdjur, fåglar och fiskar" (Uppsala universitet)

"Toxiska effekter och avgörande egenskaper hos luftburna partiklar av metall undersökta i avancerade exponeringssystem" (Stockholms universitet)

"Ett nytt verktyg för riskbedömning av miljöfrämmande ämnes toxicitet och deras påverkan på människan" (Uppsala universitet)

"Konsekvenserna av en dysfunktionell CYP1/AHR feedback reglering i AHR medierad reglering av cellutveckling av immunförsvaret (Karolinska institutet)

"Krisiska fysologiska funktioner, som styrs av den endogena Ah-receptorliganden 6-formylindol(3,2b)karbazol, störs av miljöföroreningar" (Karolinska Institutet)

"Utveckling av alternativ testmetod för prediktion av sensibiliserande förmåga hos kemikalier och protein" (Lunds universitet)

Miljökemi
"Hur viktigt är dammintag som exponeringsväg för bromerande flamskyddsmedel (PFC) i småbarn (11 månader) och deras mödrar?" (Stockholms universitet)

"Ursprung och transformationsreaktioner av persistenta organiska föreningar identifierat med isotopomerer" (Umeå universitet)

"Utbyte av klorerade flyktiga föroreningar mellan mark och atmosfär" (Linköpings universitet)

"Karaktärisering av fysikaliska och kemiska egenskaper för atmosfäriska bioaerosoler i syfte att förstå deras effekter på klimat och hälsa" (Lunds Universitet)

"Produktion och gas-till-partikel fördelning av atmosfäriska sekundära organiska aerosoler"
 (Lunds Universitet)

"En vetenskapligt baserad utvärdering av organiska miljöföroreningar i den martina miljön"
(Stockholms universitet)

"Bildning av miljöfarliga föreningar vid småskalig förbränning av biobränslepellets" 
(Umeå Universitet)

"Hälsoeffekter av luftburna partiklar - Sambandet mellan aerosolfysik, kemi och biologisk påverkan"
(Lunds universitet)

"GC/MS/MS för exponeringsanalyser av antropogena kemikalier samt karaktärisering av substanser/produkter och kemisk reaktivitet" (Stockholms Universitet)

"Kemikalier i miljön som inhibatorer av oxidativ fosforylering med potentiell orsak till avmagrings- och reproduktionseffekter i Östersjövilt - en effekt som kräver utveckling av toxiska ekvivalenter"
(Stockholms universitet)

"Detektera aerosolpartiklar över Stockholmsregionen" (Stockholms universitet)

"Sjöfart - bidrag till partikulära och gasformiga luftföroreningar med relevans för hälsa, klimat och hållbara transportalternativ" (Göteborgs universitet)

"Sekundär atmosfärisk aerosolbildning från förbränningskällor - flyktighet, sottransformation och molnbildningsegenskaper" (Lunds universitet)

"Persistenta organiska föroreningar i den svenska skogen" (SLU)

"Ett verktyg för att säkrare kunna hantera risker relaterade till cykliska flyktiga metylsiloxaner" (Stockholms universiteter)

"Experimentella och modellbaserade studier för att undersöka perflourerade alkylsyrors unika beteende i miljon" (Stockholms universitet)

Miljömedicin
"Effekter av exponering för mangan under barnets tidiga utveckling. Immunotoxiska effekter av metallexponering tidigt i livet" (Karolinska Institutet)

"Genetisk bakgrund till sambandet för luftföroreningar med inflammation och astma - gen-miljö-interaktionsstudier" (Göteborgs universitet)

"Analys av partiklar i utandningsluften - en ny metod för att påvisa luftvägsinflamation i epidemiologiska studier" (Göteborgs universitet)

"Bidrar exponering för Bisfenol A till uppkomst av fetma och hjärt-kärlsjukdom?" (Uppsala universitet)

"Human exponering för hormonstörande ämnen under tidig graviditet och deras betydelse för astma och allergi hos barn" (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut)

"Halter av ftalater, perflourerade ämnen och persistenta klororganiska kemikalier hos gravida, förändringarna i dessa halter under graviditet samt relationen till reproduktiva effekter"
(Lunds universitet)

"Risk för hjärtinfrakt vid exponering för metylkvicksilver, persistenta halogenerade organiska föreningar och fettsyror; en risk-nytta-analys av fiskkonsumtion i två populationsbaseade kohorter" (Karolinska Institutet)

"Nya metoder för att förstå och behandla luftföroreningars påverkan på luftvägssjukdom"
(Umeå iniversietet)

"Långdistanstransporterade och lokala luftföroreningars effekt på hjärtinfraktsrisk hos svenska män och kvinnor -case-crossover studie" (Göteborg universitet)

"Kadmium och diabetes" (Göteborgs universitet)

"Trafikrelaterade luftföroreningar och luftvägseffekter hos barn och ungdomar - En longitudinell studie" (Karolinska Institutet)

"Exponering för höga halter av bekämpningsmedel i Costa Rica - analys av biomarkörer för exponering, effekt och känslighet hos gravida kvinnor och barn" (Lunds universitet)

"Tidig exponering för bisfenol A och påverkan på barnets tillväxt och utveckling" (Livsmedelsverket)

"Biologisk nedbrytning av nanomaterial: hälso- och miljöeffekter" (Karolinska Institutet)

"Exponering för litium och bor i dricksvatten tidigt i livet och pre- och postnatalutveckling; genetik och epigenetik" (Karolinska Institutet)

"Kammarexponeringsstudier av effekter på människan av luftburna partiklar i inomhusmiljöer" 
(Lunds universitet)

"Analys av oxiderade lipider i endogena partiklar i utandningsluft för monitorering av luftvägsinflammation efter exponering för ozon" (Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet)

Miljöteknik
"Ekoeffektivt ytskydd: Att förlänga hållbarheten för material genom kontrollerad frisättning från mikropartiklar" (Chalmers tekniska högskola)

"Multi-kriterieanalys för identifiering av hållbara saneringsalternativ" (Chalmers tekniska högskola)

"Effektiv fosforåtervinning med reaktiva filtermaterial - ett sätt att utnyttja potentialen i avloppsvatten som huvudkälla" (KTH)

"Nydanande biofilter för dagvatten: att övervinna hinder för ökad implementering" 
(Luleå tekniska universitet)

"Småskalig rening av BDT-vatten - produktion av en vattenresurs" (SLU)

""Sjuka" lägenheter och sjuka barn. Förbättras barnens hälsa när fukt- och mögelskador i miljonprogrammets lägenheter saneras" (Lunds universitet)

"Faktorer som reglerar bakteriell adhesion och aggregering i aktivt slam och dess effekt på avloppsvattenrening" (Chalmers tekniska högskola)

Miljögifter och könsskillnader
"Könsberoende toxikokinetik och dynamik för MeSO2-DDE: Studier av exponering och homonstörning hos diande hanlig och honlig avkomma" (Uppsala universitet)

"Könsskillnader i hur stroke och hjärtinfrakt relaterar till fiskkonsumtion. methylkvicksilver, fiskfetter och selen" (Umeå universitet)

"Hormonstörande ämnens effekter på icke- genomisk progesteronsignalering: konsekvenser för gamettransport och könskvoter" (Göteborgs universitet)

"Mekanismer bakom könsskillnader i metabolism och toxicitet av arsenik" (Karolinska Institutet)

"Könsrelaterade skillnader i beteende och molekylära effekter inducerade av neurotoxiska miljöföroreningar" (Karolinska Institutet)

"Persistenta organiska miljögifter och kardiovaskulär sjukdom ur ett könsperspektiv 
(Uppsala universitet)

"Könsskillnader i hormonella effekter av kadmiumexponering: från experimentell toxikologi till concerepidemiologi" (Karolinska Institutet)

"Evaluering av resultaten i NTP:s cancertest. Kan könsskillnader förklaras med skillnader i tumörsuppressorfunktion?" (Karolinska Institutet)

"Könsskillnader i kemikaliekontroll - En fallstudie av identifiering, bedömning och kommunikation av könsspecifika hälsorisker" (Karolinska Institutet)

"Utvecklingsneurotoxikologiska effekter av miljöeffekter och läkemedel hos hondjur. Samverkan och mekanismer" (Uppsala universitet)

Starka forskningsmiljöer
"NanoSphere Center för interaktions- och riskstudier i Nano-Bio-Geo-Socioteknosfära gränsytor" (Göteborgs universitet)

"NICE - ny metodik för effektbaserad bedömning av kemisk förorening i kustekosystem"
(Göteborgs universitet)

"INTERACT - interaktionen med biocider och metaller i utvecklingen av antibiotikaresistens"
(Göteborgs universitet)

"Bedömning av hormonstörande ämnen i blandningar med inriktning på sköldkörtelpåverkan - med katter som modell för människors inomhusexponering för kemikalier" (Stockholms universitet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar