8 maj 2013

Det starta med handel!

I dag hade jag förmånen att vara med på ett seminarium om "Tillväxtmarknad: Har koll på Latinamerika?" , som arrangerades av Business Sweden och UD på Rosenbad.

Visst var det mycket intressanta saker som sades om länderna Chile, Peru, Uruguay, Colombia och Mexico. Dessa länder är positiva till frihandel och har utvecklade demokratier.

En glad överraskning var att av de fyra ambassadörerna var tre kvinnor. Eva Zetterberg (Chile, Peru), Charlotte Wrangberg (Uruguay, Paraguay, Argentina) och Maria Andersson de Frutos (Coloblia). Ambassadör för Mexico är Jörgen Persson.

Chile:
Befolkning: 16 572 475
BNP per capita $15.883
Näringslivet:
"Chile är ett mineralrikt land. Det hade länge världsmonopol på natursalpeter och landet hör till de ledande kopparexportörerna med omkring 25 % av världens kända reserver. Molybden, järnmalm, guld, silver och mangan utvinns också. Landet har gott om vattenkraft och har dessutom en del kol, olja och naturgas. Jordbruket bedrevs på storgods fram till 1970-talet, då det förstatligades av socialisterna för att senare privatiseras av militärregimen. I centrala Chile, som har medelhavsklimat, odlas frukt, vin, ris och grönsaker, söderut bl.a. vete och sockerbetor. Här finns också stora boskapshjordar och längst i söder bedrivs fåravel. Skogsbruket (barrträd och inplanterad eukalyptus) är betydande, liksom fisket. Humboldtströmmen i norr är ett av världens rikaste fiskevatten; en stor del av fångsten exporteras som fiskmjöl (kreatursfoder).
Chile är en av världens mest marknadsinriktade ekonomier karakteriserad av en stor utrikeshandel. Chile räknas till Sydamerikas mest industrialiserade länder och industrivaror ger numera omkring 1/3 av exportinkomsterna. Tidigare dominerade tillverkning av konsumtionsvaror, men den tunga industrin har byggts ut: järn- och stålverk, skogsindustri och kemisk produktion. De långa avstånden skapar problem, och kommunikationerna är bäst utbyggda i centrala Chile. I söder spelar kustsjöfart och flyg en viktig roll. Industrin förstatligades på 1970-talet, vilket dock senare upphävdes med undantag för gruvindustrin. Militärregimen välkomnade utländskt kapital och förde en utpräglat nyliberal marknadspolitik. Det ledde till en mycket snabb ekonomisk tillväxt, och Chile framhölls som ett "ekonomiskt under" i Latinamerika. Men den ohämmade marknadsekonomin resulterade också i ett växande antal fattiga och allt djupare samhällsklyftor.[28]
Chiles ekonomi är en av latinamerikas starkaste och mest dynamiska ekonomier. Den årliga tillväxten har legat mellan 4-5 procent de senaste åren. Mellan 1991 och 1997 var tillväxten i BNP i genomsnitt 8 procent årligen. Landet har som första land i Sydamerika blivit medlem i OECD, och har frihandelsavtal med bland annat Mercosur, EU, USA, Kina, Sydkorea och Centralamerika. Andra viktiga ekonomiska samarbeten är APEC, UNASUR och Mercosur. Arbetslösheten är dock hög (8 procent) med en HDI (levnadsstandard) som ligger i samma rankning som Spanien.
Utländska ekonomiexperter hade satt år 2010 som året då Chile blir ett i-land, men det ser inte ut att kunna uppfyllas så länge man inte får bukt med fattigdomen, som ligger på 13,1 procent (2008). Chile har dock minskat fattigdomen med 50 procent sista 15 åren och är långt före alla andra latinamerikanska länder." Wikipedia


Peru:
Befolkning: 28 302 603
BNP per capita $5 983
Näringslivet:
"Landet är rikt på mineraltillgångar, i synnerhet guld och koppar, som utvinns av internationella konsortier och sedan exporteras. Dessutom har fiske och jordbruk en viktig roll. Förutom sockerrör odlas mycket kaffe. Produkter produceras huvudsakligen i de bebodda områdena på västkusten, där jordbruk kan bedrivas endast med hjälp av bevattning. Stora områden i regnskogen kan inte utnyttjas för jordbruk. Där bedrivs i stället till stor del självhushåll.
Industrin är inriktad på kust och särskilt på Lima. Resterande områden, utom när det gäller mineraltillgångar, är av underordnad betydelse.
Traditionellt har fisket stor ekonomisk betydelse i Peru. Humboldtströmmen går förbi Perus kust och bidrar till att kyla ner vattnet en temperatur lämplig för plankton. I slutet av 1960-talet landade peruanska fiskare de största fiskfångsterna i världen (över 9  miljoner ton fisk). Överfiske och ändrade havsströmmar ledde i början av 1970-talet till kollaps inom fisket. På 1990-talet överträffades 60-talets fångster (11 miljoner ton). Större delen av fångsterna består av anchoveta, en ansjovisfisk av vilken det framställs fiskolja och fiskmjöl. Under 1990-talet svarade fisket för 30 procent av landets exportinkomster.[7]
Ekoturism är utvecklad, eftersom det finns mycket orörd natur, särskilt i regnskogen i östra delen av landet. Vandringar erbjuds i Huaraz och Cusco och till Machu Picchu, den mest besökta arkeologiska platsen i Sydamerika. Titicacasjön är också ett stort turistmål.
Landet är försett med ett tätt vägnät är väl utvecklat, men förutom huvudvägarna, är de flesta vägar inte stenlagd, utan gropiga och under regnperioden ofta oframkomliga. Den bergiga terrängen och de stora avstånden gör att en resa i landet är mer krävande än i Europa." Källa: Wikipedia

Uruguay; 
Befolkning: 3 323 906
BNP per capita $11 646
Näringslivet:
"Uruguays ekonomi karakteriseras av ett exportinriktat jordbruk, en välutbildad arbetskraft och utbyggda socialförsäkringssystem. Turismindustrin och pappers- och massaindustrin utgör en allt viktigare del av den uruguayska ekonomin, liksom tjänstesektorn.
Mellan 1996 och 1998 hade man en årlig tillväxt på omkring 5% men 1999-2002 minskade efterfrågan kraftigt på de största exportmarknaderna vilket påverkade ekonomin negativt. Den totala BNP för de tre åren minskade med nästan 20%, arbetslösheten steg till närmare 20% 2002, inflationen ökade och utlandsskulden fördubblades. Ett samarbete med bland annat IMF begränsade skadorna, men 2003 var läget fortfarande besvärligt. Sedan dess har landet dock genomgått en stark ekonomisk utveckling med tillväxtsiffror kring 8 procent per år samtidigt som välfärdssektorn byggts ut kraftigt. Detta har lett till att fattigdomssiffrorna minskat betydligt på senare år." Källa: Wikipedia

Colombia:
Befolkning: 44 450 260
BNP per capita $7 565
Näringslivet:

Mexico:
Befolkning: 112 322 757
BNP per capita $11 008
Näringslivet:
"Mexiko har en marknadsekonomi med en blandning av modern och gammal industri och jordbruk. Den privata sektorn blir allt större eftersom regeringen på senare tid konkurrensutsatt bland annat hamnar, järnvägar, telekommunikation, elproduktion och flygplatser. Mer än 90% av landets handel med utlandet lyder under olika frihandelsavtal. Förr bestod Mexikos BNP mestadels av oljehandel och i början av 1980-talet överträffades de outnyttjade oljetillgångarna endast av Saudiarabien[21], men landet har nu sänkt beroendet och andra industrier börjar växa fram som till exempel biltillverkningen, tjänstesektorn, byggnadsbranschen m.m. Inkomstskillnaderna i landet är fortfarande mycket stora och närmare 40% av landets hushåll lever under fattigdomsgränsen.
55% procent av Mexikos befolkning i arbetsför ålder har arbeten (2006).[22] Enligt Secretaría de Trabajo y Previción Social (www.stps.gob.mx) är den öppna arbetslösheten mellan 3-5%.
Omkring 78% av elektriciteten produceras av fossila bränslen, 14% av vattenkraft, 4% av kärnkraft och det resterande på annat sätt.[källa behövs] Därutöver importeras el till några av staterna i norra delen av landet, samtidigt som el exporteras till Centralamerika. Skattesystemet är grunden för Mexikos beroende ekonomi av olja. Nuförtiden pågår en debatt i den mexikanska kongressen för att reformera landets skattepolitik och energipolitik.
Landet var 1985 världens ledande producent av silver och hade då över 70 silvergruvor i drift."
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar