12 februari 2013

#10 Utmaning: Att främja entreprenörskap


Entreprenörskap är något som det har talats en hel del om de senaste 20 åren. 1992 så var jag med och startade ett företag, som sålde  Macintosh datorer främst till studenter, högskolan och reklambyråer. Vi som startade det hade det gemensamt att vi hade studerat på samma skola. Vissa av oss var duktiga på datorer och andra var duktiga på all skapa kontakter och att sälja. Vi hade lärt känna varandra genom studentkåren Teknikum. Vi hade samarbetat i olika sammanhang: drivit ett tryckeri och en kontorsmaterial butik. Viktigast var nog att vi visste vad vi hade varandra är värderingssynpunkt.

Genom detta företag så fick jag kontakt med Junior handelskammaren, som en annan delägare var medlem av och som senare fått stor betydelse för mig personligen.

Entreprenörskap är något vi talar om mycket mer i dag och många ser sig själv som entreprenörer.

"I svensk politik används ordet integration ofta för att beteckna den process där invandrare lär sig svenska språket, får medborgarskap och etablerar sig i det svenska samhället. Det berör också förändringar i samhället vid anpassning till invandrarströmmar. Man kan skilja på ekonomisk och social integration. Ekonomiskt integrerad är en person försörjer sig själv och bedrar till välfärdssamhället. En ekonomiskt integrerad person behöver inte ha uppnått social integration, utan kan fortfarande leva i utanförskap trots egenförsörjning. Vissa sätter ibland likhetstecken mellan integration och assimilering. Det vill säga, de antar att integrationsprocesser måste bygga på att utlandsfödda i princip socialiserats i svensk kultur för att klara sig väl i samhället. I viss mån stämmer det förstås att framgång i Sverige bygger på att lära sig det svenska språket, hur det svenska samhället fungerar och att bygga lokala kontaktnät. Men invandrare behöver inte leva i rent utanförskap eller assimileras fullt ut, de kan också välja en tredje väg: ett "mellanförskap" där de skapar egna strukturer för att lyckas väl i samhället".
"Sverige har kanske flest listettor per capita inom musikindustrin. Vi har en utvecklad träindustri som arbetar med ett organiskt material som får allt fler och alltmer sofistikerade användningsområden. Vi har gått från ett land vars befolkning reser bort ofta för att fly kylan, till ett som skapar många arbetstillfällen i såväl stora som mindre orter genom en växande turistnäring. Sverige har historiskt varit ett land som stått för stora, banbrytande innovationer och skapat starka internationella företag. Historien kan med en bra vision och målstyrning upprepa sig. Framtidens entreprenörskap kräver att resurser allokeras rätt för att därmed skapa maximala fördelar. Visst är det så att den fria marknaden bör stå för mycket av resursallokeringen. Men genom investeringar i exempelvis infrastruktur, utbildning och forskning fyller också staten en viktig roll."

"En central förutsättning för att näringslivet ska klara sig väl i den framtida konkurrensen är nämligen att företagen har tillgång till högkvalificerade medarbetare med rätt kunskaper. En utmaning är därför att utbilda kvalificerad arbetskraft med rätt kunskap. En annan att attrahera talanger från omvärlden."

Källa: "Framtidens utmaningar - Det nya Sverige" från kapitel 10 av Mernosh Saatchi och Nima Sanandaji

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar