3 februari 2013

#6 Utmaning: Religionen i morgondagens svenska samhälle!


"Upprepade undersökningar har visat att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder där religiösa föreställningar har liten eller ingen betydelse för invånarnas livshållning. Samtidigt är ca 70 procent av befolkningen medlemmar i Svenska Kyrkan och enligt Regeringsformen ska Sveriges statschef bekänna sig till en bestämd religiös övertygelse.  För att ytterligare komplicera bilden menar många att svenskarna  - eller åtminstone det offentliga Sverige - lider av religionsfobi, det vill säga ett sunt och närmast neurotisk avståndstagande till religiöst präglade tolkningar av verkligheten. "

Efter att ha varit på besök i kyrkor några gånger förra och detta året så inser jag att "Fader vår" - har moderniserats. Kunde den förra som rinnande vatten men den nya kan jag inte.

Fader vår  (1917 års bibelöversättning)

 Fader Vår, som är i himmelen


Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
[Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.]
Amen.

Fader vår (ny)

Vår fader som är i himlen
Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen
Ge oss dagligt bröd och livets bröd
Hjälp oss att förlåta såsom du förlåter
Led oss genom prövningar närmare dig
Och stöd oss i frestelsens stund
Ditt är riket
Din är makten och äran

I evighet. Amen

"I en senare dialog mellan dåvarande Joseph Ratzinger (numera påven Benedictus XVI) har Habermas, som fortfarande beskriver sig som ateist och placerar sig till vänster på den politiska skalan - påpekat att utan religionen riskerar vi att få - ett utspårat sekulariserat samhälle - där ekonomiska intressen slår ut fundamentala mänskliga värden."

"2010 uppgav motsvarande 7% av befolkningen att de tillhör en annan kristen kyrka eller trossamfund än SvK. Ytterligare två procent beskrev sig som muslimer och en procent uppgav att de tillhör enannan religion. Dessa siffror från SOM-institutet överensstämmner väl med "betjänande" medlemmar i svenska trossamfund enligt siffror från Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST): totalt rörde det sig år 2010 om 
närmare 750.000 personer. SST:s siffror visar att precis som för SvK, har det under de senaste decennierna skett en successiv - nedgång i medlemsantalet för Svenska Missionskyrkan, Pingstkyrkan och de flesta andra klassiska svenska frikyrkor. Däremot ökar antalet katoliker, ortodoxa, muslimer och buddhister. Trots den nedåtgående trenden är således fortfarande cirka 750.000 svenskar registrerade i andra trossamfund än SvK. Detta kan jämföras med exempelvis Naturskyddsföreningen eller Röda Korset, som har 180.000-190.000 medlemmar vardera, eller med riksdagspartierna, som 2010 hade sammanlagt 260.000 medlemmar."


"Under de senaste decennierna har antalet medlemmar i de svenska trossamfunden emmellertid inte motsvarat rollen i samhällsdebatten eller i direkt påverkan av svensk politik. Man kan exempelvis jämföra med det framgångsrika opinionsarbetet från engagerade föreningar som RFSL eller Humanisterna, som vardera har cirka 5.000 medlemmar."

"De forskare som tycker sig se en avstannande sekulariseringsprocess menar dock att detta inte förklaras genom inflyttningen av religiösa nysvenskar, utan att det snarare handlar om attitydförändringar jämförbart med den Sverige genomgick på 1950-talet, men nu i motsatt riktning. Förändringen tycks i första hand gälla de yngre svenskar som ibland får gå under beteckningarna generation X (födda 1961-1980) respektive milleniumgenerationen (1981-2000). Enligt EU-rapporten Special Eurobarometer: Social values, Science and Technology svarar 53 procent av svenskarna år 2005 de tror på "någon sorts ande eller livskraft", en ökning med sju procent jämfört med 1990 års WVS. "

"Det ökade intresset för "andlighet" i Sverige tycks vara diamentralt motsatt till den typ av religiositet som tas till förevändning för våldshandlingar. Mindfulness, yoga och transcendental meditation hotar inte det moderna samhällets jämvikt".

Källa: "Framtidens utmaningar", Kap.6, av Pekka Mellergård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar