3 februari 2013

#5 Utmaning: Att undvika en tredjedelsdemokrati


"Snarare än att ojämlikhet och en utsatt social och ekonomisk situation mobiliserar det politiska intresset, tenderar det att demobilisera det politiska  intresset. Detta innebär att en ökad ekonomisk och social ojämlikhet mellan olika grupper riskerar öka skillnaderna i politiskt intresse."

"Otaliga studier har under senare år pekat på förtroende som ett socialt kitt i samhället, och det gäller även förtroende för hur det politiska systemet fungerar".


Det gäller allt att komma ihåg sina egna förmåner när man förhandlar bort andras tex Percy Barnevik i ABB, Mats Jansson vd SAS, som sänkte sin lön publikt, men höjde den i hemlighet. Att det har tagit så lång tid för politiker att förändra sina egna villkor när det är tuffa tider i samhället förundrar en smula.

"En aspekt av medborgarnas engagemang i partier och intresseorganisationer som ibland förbises är den betydelse det organiserade politiska har för politisk socialisation och kunskskapsspridning."

"Det politiska medborgarskapet förstått som en uppsättning normer, värderingar och praktiker, som latent och manifest engagemang, förefaller med andra ord vara ganska långt ifrån jämlikt mellan olika grupper."
"Senare tids forskning har visat att i många fall, i Sverige såväl som i andra länder, står partierna idag närmare varandra i många centrala frågor än vad de gjorde tidigare, och i högre utsträckning konkurrenter om samma medianväljare. I ett sådant läge representeras inte längre de mer resurssvaga grupperna politiskt och vi riskerar en utveckling från scenariot med mobiliserade skiljelinjer till det scenario som kallas ojämlik representation ..."

Att samhället börjar dela på sig är oroväckande och kan vara en av de största hotet i framtiden. Organisationer och personer som vill lyfta fram olikheter och skillnader - är viktiga att ha ett öka på.

Källa: "Framtidens utmaningar" kap.5 av Maria Oskarson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar