9 februari 2013

#8 Utmaning: Mer dynamik, fler entreprenörer och fler jobb.


När frågade du senast vad det var i lunchen -
FINDUS

"Sverige måste behålla sin finansiella styrka: den senaste finanskrisen visar att den som är satt i skuld icke är fri. Men makrostabilitiet räcker inte. Skärpt internationell konkurrens, åldrande befolkning med statsfinansiella konseksekvenser och miljöutmaningar kräver att makrostabilittet kombineras med en mer dynamisk ekonomi - att Sverige blir bättre på att utveckla ny teknik, bygga upp och förmedla kunskap, samt starta nya och växande företag. "

"Den globala konkurrensen kommer således att skärpas. Nya konkurrenter dyker upp, med nya produkter och snabbt stigande konkurrens".
"Den underliggande arbetslösheten - som inte beror på konjunktursvängningarna - har stigit kraftigt de senaste åren, och olika uppskattningar placerar den nu runt6-7 procent av arbetskraften. Bristen på viss typ av arbetskraft är hög, trots arbetslösheten. Detta tyder på att arbetsmarknaden inte fungerar särskilt väl. Sverige håller på att att splittras; i vissa regioner och för vissa åldrar ligger arbetslöshetsnivåerna mycket högt. Särskilt otäck är den höga ungdomsarbetslösheten, som riskerar att skapa bestående låga inkomster och utanförskap."

"När bristande dynamik diskuteras av politiker och storföretagsledare blir en enande lösning ofta mer pengar till forskning och utveckling. FoU-andelen av BNP är visserligen hög, men det är svårt att hävda att forskningen ger särskilt hög avkastning, samhällsekonomiskt sett." Patenten är färre än de borde vara och investeringarna i högteknologi har fallit. Även det privata näringslivets FoU-satsningar har börjat sacka. Allt fler resurser går till FoU i utlandet, och under senare tid har stora svenska forskningscentra lagts ner. Skälen är att Sverige är ett litet land, med få goda forskare, sjunkande kvalitet och höga kostnader."

"Ibland sägs att en omställning till en grön ekonomi kostar i form av lägre tillväxt. Men dagens BNP-mått inkluderar inte naturkapital och miljöförstörning. Det är med andra ord ett felaktigt, icke uthålligt, mått. Om tillväxten mätt på detta sätt dämpas något är det inget att gråta över. Framtida miljö- och klimatkatastrofer vore ett betydligt värre problem. "

"Uppgiften för Kina är att lätta statens dirigerande tryck och minska korruptionen. I väst handlar debatten om att bygga en fjärde version av kapitalismen, en som går utöver både de stela storstatliga systemen från efterkrigstiden respektive den instabila, ofjättrade finanskapitalismen från millenniskiftet. Uppgiften blir då att reglera finanssektorn, driva på grön teknikutveckling, reducera arbetslösheten och minska utanförskapet. Men inte att kväsa entreprenörerna utan tvärtom försöka öka dynamiken men rikta in deras kreativitet mot produktiva och långsiktiga uppgifter."

Källa: "Framtidens utmaningar - Det nya Sverige", kapitel 8 av Klas Eklund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar