10 februari 2013

#9 Utmaning: Ett mänskligare och mer framgångsrikt arbetsliv "Vi vet att det finns en outnyttjad arbetspotential hos utlandsfödda, särskilt kvinnor , vars sysselsättningsgrad fortfarande är lägre än för befolkningen i stort. Vad gäller orsakerna till detta så tycker jag att man ska peka på såväl bristfälling utbildning, diskriminering som på att det svenska samhället och svenska arbetsgivare inte är tillräckligt bra på att korrekt värdera utbildning och kompetens förvärvad utomlands."

"För sändarländerna har migrerande arbetstagares remitteringar blivit en allt viktigare inkomstkälla, långt större än allt utvecklingsbistårnd."

"2025 måste utbildningssystemen fungera bättre om vi ska kunna skapa tillräcklig konkurrenskraft genom kompetenta yrkesverksamma. Då måste jobben ha blivit utvecklade och stimulerande för fler, då först kommer tillräckligt många vilja och kunna arbete längre upp i åren. Då måste svensk ekonomis omställningsförmåga sträckas så att enskilda människor vågar byta arbete eller kan förlora jobbet utan rädsla att tappa fotfästet ekonomiskt och halka efter i karriären."

Källa: "Framtidens Utmaningar - Det Nya Sverige" från kapitel nio. av Eva Nordmark


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar